Zoeken
 Zoeken

Verkoopvoorwaarden

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 • Bij bestellingen met veel kleine getallen onder de 5 tot 10 stuks, behouden wij ons het recht om de prijzen met 25% te verhogen. Indien nodig kunt u hier vooraf zelf contact over opnemen.
 • Soortechtheid wordt gegarandeerd, doch bij eventueel abuis wordt niet meer vergoed dan het factuurbedrag van het niet-soortechte.
 • Voor hergroei en bloei wordt niet ingestaan.
 • Verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.
 • Verpakking en emballage wordt zo billijk mogelijk berekend en wordt tegen vergoeding teruggenomen.
 • Levering kan franco huis geschieden in Nederland (exclusief Waddeneilanden), indien de orderwaarde meer is dan € 1250,- (netto plantbedrag).
 • Eventuele klachten worden alleen behandeld indien schriftelijk ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Betaling uiterlijk één maand na factuurdatum.
 • Bij betaling na de vervaldag is een rente verschuldigd van 1% per maand (of gedeelte van een maand).
 • Eventuele inningkosten komen allen ten laste van de koper.
 • Onvoorziene omstandigheden als misgewas en dergelijke, ontheffen ons van leveringsplicht, ook al is de order bevestigd.
 • Aan ons onbekende kopers leveren wij uitsluitend onder rembours, tenzij prima referenties.
 • Bij geruchten van niet-kredietwaardigheid van de koper kan de koop worden geannuleerd, ook al is de order bevestigd.
 • Alle goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen. Ingeval van doorverkoop aan derden is de wederpartij reeds nu voor als-dan verplicht zijn vorderingen hieruit aan ons te cederen voor zover er (nog) niet is betaald. 
 • Verdere condities “Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland” (H.B.N.)
Alle orders worden slechts op bovengenoemde voorwaarden aangenomen.